نوید: ستاره؟
ستاره: جونم؟
نوید: بی خیال همه چیز شیم، بریم؟
ستاره: کجا بریم! خونه مونه،مملکتمونه.
نوید: بابات راست میگه
ستاره: درست میشه
نوید: چی درست میشه، هی میگیم درست میشه، درست میشه، هر روز داره بدتر میشه
ستاره: اون چیه؟
نوید: قرصه، دکتر داده بخورم، آروم بگیرم، دیگه اثر نداره!
ستاره یکی هم بده به من، با هم بخوریم دیگه.